Albanien

Ne kërkojmë lyrikë, prozë, tekste shkencore teorike dhe letrare,të cilat i kushtohen këtyre
temave. (Secili ju lutemi të këtë një prozë, ose me tepër një tekst teorik me 8000 karaktere pa hapësirën, jo më tepër sesa 10 Poezi)
Tekstet mund ti dërgoni në gjuhen Serbe, Kroate, Malazeze, Boshnjake, Shqipe, Maqedonase, Sllovene si edhe Gjermane. Ngjitur me tekstet që i përkasin njërës nga këto gjuhë, janë të mirëpritura gjithashtu edhe përkthimet ne gjuhën gjermane, ose jua bëjmë ne përkthimet.

Ju lutemi të jenë vetëm në formatin Word dhe dërgojeni me E-mail tek adresa:
texte@keinedelikatessen.at

Bashkëbisedimet në qoftë se është e mundur të jenë në gjuhen Gjermane ose Angleze.
Afati i fundit: 30 Nëntorë 2013

Advertisements