Macedonian

Ние бараме лирика, проза, теориски и литературно-научни текстови кои се
посветени на оваа тема. (Ве молиме само по еден прозен или теориски
текст со макс.8000 знаци без празните места, односно не повеќе од десет
песни)

Може да се праќаат текстови на српски, хрватски, црногорски, босански,
албански, македонски, словенечки, како и на германски јазик. Покрај тек-
стовите на овие јазици добредојдени се и нивните преводи на германски, во
спротивно преведувањето ќе го преземеме ние.

Ве молиме само во Word-формат и преку E-Mail на: texte@keinedelikatessen.at

Јазикот на конверзацијата доколку е можно: германски или англиски.
Рок на доставување: 30.Ноември 2013

Advertisements